Kontrolowana próba odnerwienia nerek dla opornego nadciśnienia AD 2

Wrz. 1, 2019 by

Badanie SYMPLICITY HTN-3 zostało starannie zaprojektowane, aby przezwyciężyć te niedociągnięcia metodologiczne.13 Metody Projekt badania i nadzór Projekt badania SYMPLICITY HTN-3 opisano wcześniej.13 W skrócie, pacjenci w wieku od 18 do

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania Nintedanibu w idiopatycznym zwłóknieniu płuc AD 10

Wrz. 1, 2019 by

Efekt leczenia dla rocznej stopy spadku FVC był zgodny z efektem leczenia dla bezwzględnej zmiany wartości wyjściowej dla FVC. Krzywe zmian wartości wyjściowej FVC w czasie w grupach nintedanibu i

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania Nintedanibu w idiopatycznym zwłóknieniu płuc AD 9

Wrz. 1, 2019 by

Odsetek pacjentów, którzy zmarli z jakiejkolwiek przyczyny w ciągu 52-tygodniowego okresu leczenia wynosił 5,5% w grupie nintedanibu i 7,8% w grupie placebo (współczynnik ryzyka w grupie nintedanibu, 0,70; 95% CI,

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania Nintedanibu w idiopatycznym zwłóknieniu płuc AD 8

Wrz. 1, 2019 by

Ostre zaostrzenie w INPULSIS-1 i INPULSIS-2 w INPULSIS-1 w INPULSIS-1 nie wykazało istotnych różnic między grupami nintedanibu i placebo w czasie do pierwszego ostrego zaostrzenia (współczynnik ryzyka w nintedanibie grupa,

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania Nintedanibu w idiopatycznym zwłóknieniu płuc AD 7

Wrz. 1, 2019 by

I słupki wskazują błędy standardowe dla skorygowanej rocznej stopy spadku FVC i zaobserwowanej zmiany w stosunku do wartości wyjściowej. W obu badaniach skorygowana roczna stopa zmian FVC była istotnie niższa

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania Nintedanibu w idiopatycznym zwłóknieniu płuc AD 6

Wrz. 1, 2019 by

W badaniu INPULSIS-1 łącznie 513 pacjentów otrzymało co najmniej jedną dawkę badanego leku (309 otrzymywało nintedanib, a 204 otrzymywało placebo). Ogółem 78 pacjentów (25,2%) w grupie nintedanibu i 36 pacjentów

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania Nintedanibu w idiopatycznym zwłóknieniu płuc AD 5

Wrz. 1, 2019 by

Wszystkie dostępne wartości FVC od wartości wyjściowej do 52. tygodnia były stosowane w modelu pierwotnym, w tym pomiary FVC podczas wizyty kontrolnej u pacjentów, którzy przedwcześnie przerwali leczenie badaniem i

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania Nintedanibu w idiopatycznym zwłóknieniu płuc AD 4

Wrz. 1, 2019 by

Całkowity wynik i punktacja dla każdej domeny mieści się w zakresie od 0 do 100, z wyższymi wynikami wskazującymi na gorszą jakość życia związaną ze zdrowiem .4,15 Nie stwierdzono minimalnie

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania Nintedanibu w idiopatycznym zwłóknieniu płuc AD 3

Wrz. 1, 2019 by

Po 6 miesiącach leczenia, pacjenci, u których stan się pogorszył, mogli otrzymywać azatioprynę, cyklofosfamid, cyklosporynę, N-acetylocysteinę lub więcej niż 15 mg prednizonu dziennie lub równoważne, według uznania badacza. W przypadku

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania Nintedanibu w idiopatycznym zwłóknieniu płuc AD 2

Wrz. 1, 2019 by

Niezależny komitet monitorujący dane regularnie sprawdzał dane, w szczególności poważne zdarzenia niepożądane, zdarzenia niepożądane prowadzące do przerwania badania, wyniki analiz laboratoryjnych oraz zalecenia dotyczące kontynuacji badań. Komisja orzekająca, która była